Adatkezelői nyilvántartási szám: NAIH-56429/2012

Adatkezelési alapelvek

Az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  Az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. a képzés résztvevők, weboldallátogatók és -regisztrálók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmazunk és betartunk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • az adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.leancenter.hu honlapon a kapcsolati s regisztrációs űrlapok kitöltésével kerül sor, 2023. február 01-től. Az űrlapok kitöltése magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. Az adatkezeléshez való hozzájárulás valamint az adatbiztonsági nyilatkozat elfogadása a weboldalon történő mindennemű regisztráció feltétele.

Az űrlapok kitöltése során a felhasználó (Érintett) a GDPR rendeletnek megfelelve, aktív magatartást megvalósítva járul hozzá a szükséges személyes adatok kezeléséhez, a check-box. kijelölésével.

Adatkezelési alapfogalmak

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • különleges adat:
 1. a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáskéréshez való jog

Az Érintett az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

A Szolgáltató az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az adatkezelés céljáról, az Érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által biztosított Ügyfélszolgálat email címére küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az Érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, – a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Ügyfélszolgálaton keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

A korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé tesz, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Kérhető a zárolás, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Kérhető a zárolás arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Az Adatkezelő a zárolást kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Szolgáltató az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Alkalmazott adatkezelési elvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az Érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Az Érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az Érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos (pl. személyi szám).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha

 1. ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárul, vagy
 2. azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az Érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. hírlevelének adatkezelése: harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az Érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére nem továbbít.

Az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. nem kapcsolja össze a www.leancenter.hu weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal.

Harmadik országba (Európai Gazdasági Térségen kívülre) az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. felhasználói adatokat nem továbbít.

Az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A www.leancenter.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Mivel a weboldal regisztrációt követően automatikus szakmai anyagok kerülnek kiküldésre a regisztrálók előzetes tájékoztatásának megfelelően, ezért a megadott személyes adatok az automatikus hírlevél rendszerbe integrálódnak. A hírlevelekről bármikor le lehet iratkozni további következmény nélkül, a levelek alján található leiratkozási linkre kattintva.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

Az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az Érintett adatok köre

 • honlap látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése: A honlap látogatása és a hírlevelek megnyitása során az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az Érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az AURUM Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
 • külső szolgáltatók adatfelvétele: A www.leancenrer.hu honlap html kódja, továbbá a kiküldött hírlevelek html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.
 • regisztrációs adatok – feliratkozás hírlevélre: Az AURUM Kft. hírlevél szolgáltatás funkciójából adódóan, csak regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. A regisztráció az e-mail cím megadásából áll. Az adatszolgáltatás önkéntes, bármikor visszavonható.

Ezen adatokat az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. nyilvánosságra nem hozza, harmadik személynek át nem adja. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai-, szakmai és hír jellegű üzenetet küldjön számukra. A megadott e-mail címet és nevet kérelemre törli a rendszerből.

A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

 

Kapcsolatfelvételi, ajánlatkérő és e-book igénylési űrlapok

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az igényelt e-book vagy ajánlat/tájékoztatás eljuttatása a megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az Érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az érdeklődő leiratkozásáig vagy az Érintett adattörlési kérelméig.

Az adatokat megismerhetik: az AURUM kft. munkatársai.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
 • e-mail útján az info@leancenter.hu  címen.

 

Hírlevél

Az adatkezelés célja: a Regisztrációval egyidőben, online kapcsolatfelvételi lap kitöltése alkalmával, rendezvényre történő online regisztráció során, képzési ajánlatok online igénylése során vagy az egyes e-book igénylések során az érdeklődő feliratkozik hírlevelekre, tájékoztató anyagokra, melyekben rendszeres tájékoztatást kap szakmai hírekről, az AURUM Kft. eseményeiről, tevékenységéről.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, dátum és időpont, feliratkozási oldal linkje és egyéb, az adott témához illetve a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az érdeklődő leiratkozásáig.

Az adatokat megismerhetik: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
 • e-mail útján az info@leancenter.hu  címen.

 

Az AURUM Kft rendezvényeire történő jelentkezés

Az adatkezelés célja: jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, kapcsolattartás, beléptetés, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.

A jelentkezés során, speciális esetekben hozzájárulását kérjük adatai feltüntetéséhez vagy kép-és hangfelvétel készítéséhez. Ezek célja szolgáltatás teljesebbé tételé vagy későbbi marketingkommunikációs célú felhasználás.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, beosztás, cég adószáma, tagsági forma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, legkésőbb az Érintett törlési kérelméig.

Az adatokat megismerhetik: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
 • e-mail útján az info@leancenter.hu  címen.

 

Az AURUM Kft képzéseire történő jelentkezés

Az adatkezelés célja: jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, kapcsolattartás, felnőttképzési szerződés kötése, számlázás, Felnőttképzési törvényben előírt adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.

A kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési ideje, postacím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség – költségátvállalás esetén a költségvállaló cégneve, adószáma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai

Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, legkésőbb az Érintett törlési kérelméig, illetve a Felnőttképzési törvényben foglalt kötelező adattárolási időtartamig.

Az adatokat megismerhetik: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
 • e-mail útján az info@leancenter.hu  címen.

 

Cookie-k

A leancenter.hu weboldala ún. cookie-kat is használ, hogy a felhasználók számára a látogatást valóban személyes élménnyé tegye. A cookie lényegében egy, a felhasználó számítógépén tárolt, az adott felhasználóra vonatkozó információkhoz kapcsolódó adatsor. Segítségével azonosíthatjuk a számítógépet, amikor az újból felkeresi az oldalt. Ön beállíthatja böngészőprogramját úgy is, hogy minden egyes cookie érkezésekor rákérdezzen, Ön kívánja-e fogadni azt. A böngésző beállításai lehetővé teszik a cookie-k automatikus elutasítását is. Ilyen esetben előfordulhat azonban, hogy egyes weboldalak bizonyos területei nem működnek megfelelően.

Jelen weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezeket illetően az AURUM Kft. nem vállal felelősséget az adott weboldalak adatvédelmének vagy tartalmának vonatkozásában.

 

A weboldalainkon megadott adatok adatkezelője:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Adószám: 14571332-2-42
Postacím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789-2-789

 

Kapcsolat, jogorvoslat

A www.leancenrer.hu és a LeanCenter-hírlevél tulajdonosa:

AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
Telefonszáma: +36 88 203 148
E-mail címe: info@leancenter.hu
Képviselője: Egyed Ildikó, ügyvezető igazgató

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!

http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html
posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

 

 

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2023.02.01-től visszavonásig érvényes.

X